สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้ตามช่องทางต่อไปนี้


กำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


การเลือกกิจกรรมชุมนุม

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

หมายเหตุ เลือกเฉพาะ ม.1 ,2 , 4, 5 เท่านั้น

วันที่ 3/11/2556 22.13 น

รายละเอียดสำหรับเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 2/ 2563

ม.1 เรียนวันพุธ คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.1/4 ถึง ม.1/14 


ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2
      ห้องที่ต้องลงเรียน ม.2/4 ถึง ม.2/14 


ม.3 เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.3/4 ถึง 3/13 


วันที่ 3/11/2556 22.13 น